ER ที่คุณภาพ
 รายงาน เป้าหมาย  ผลงาน 
 จำนวนห้อง ER ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา   
 จำนวนห้อง ER ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของปีปัจจุบัน   
อัตรา / ร้อยละ  10.00  0.00 
คะแนนที่ได้   
คะแนนถ่วงน้ำหนัก    0.0000 
รวม  10.00  0.00 
An angular gauge will load here!
สูตรการคำนวน : ((0 - 0) / 0) * 100 = 0.00
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการ
ดำเนินงาน
จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวด ทุกด้าน 80.00 0.00
จำนวนโรงเรียนที่เข้ารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 80.00 0.00
ต้นทุนค่ายา เฉลี่ยลดลง 10.00 -12.49
ต้นทุนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉลี่ยลดลง 10.00 0.00
ตายจากโรคหลอดเลือดสมอง 12.00 15.15
ทารกแรกเกิดได้รับการเยี่ยมบ้าน 80.00 0.00
ประชากร อายุ 15 - 34 ปี ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง 90.00 20.85
ประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า 90.00 37.22
ประชากร อายุ 25 - 50 ปี ได้รับการฉีดรับวัคซีน dT 85.00 26.28
ประชากร อายุ 35 - 74 ปี ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 90.00 93.66
ประชากร อายุ 35 - 74 ปี ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน 90.00 93.17
ประชากร อายุ 40 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ 60.00 0.10
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 10.00 0.76
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 5.00 1.22
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส
และลดเสี่ยง
50.00 0.12
ประชากรอายุ 15-18 ปี ได้รับการสำรวจ การสูบบุหรี่ 80.00 8.90
ประชากรอายุ 15-19 ปี ได้รับการสำรวจ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 80.00 16.80
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7
ของหน่วยบริการในพื้นที่
10.00 0.00
ผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
(ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค) ระดับ 5
80.00 0.00
ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการเยี่ยมบ้าน 80.00 17.21
1 2 3 4

YouTube Blogger Twitter Facebook   แจ้งปัญหาการใช้งาน   Key Performance Indicator Management V 2.0 (Objective & Key Result)