คนพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 รายงาน เป้าหมาย  ผลงาน 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพชีวิตครั้งที่ 2   
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพชีวิตครั้งที่ 1   
อัตรา / ร้อยละ  80.00  0.00 
คะแนนที่ได้   
คะแนนถ่วงน้ำหนัก    0.0000 
รวม  80.00  0.00 
An angular gauge will load here!
สูตรการคำนวน : (0 / 0) * 100 = 0.00

YouTube Blogger Twitter Facebook   แจ้งปัญหาการใช้งาน   Key Performance Indicator Management V 2.0 (Objective & Key Result)