คนพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 รายงาน เป้าหมาย  ผลงาน 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพชีวิตครั้งที่ 2   
 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพชีวิตครั้งที่ 1   
อัตรา / ร้อยละ  80.00  0.00 
คะแนนที่ได้   
คะแนนถ่วงน้ำหนัก    0.0000 
รวม  80.00  0.00 
An angular gauge will load here!
สูตรการคำนวน : (0 / 0) * 100 = 0.00
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการ
ดำเนินงาน
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีได้มาตรฐาน 18.00 19.40
ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับ ปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน
10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
70.00 0.00
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากบาดเจ็บต่อสมอง 20.00 0.00
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากบาดเจ็บต่อสมอง (Fatality Rate) (รหัส ICD S06.0-S06.9) 10.00 0.00
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยา ละลายลิ่มเลือด หรือ
การขยายหลอดเลือดหัวใจ
80.00 23.71
ผู้ป่วยโรควัณโรคได้รับการเยี่ยมบ้าน 80.00 6.51
ผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้าน 80.00 7.93
ผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน 80.00 35.21
ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ้ำ 80.00 0.00
มีระบบฐานข้อมูล และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1.00 0.00
มีระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กและพัฒนาสติปัญญา 80.00 0.00
มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็ง
และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
80.00 0.00
มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ 80.00 0.00
มูลค่าจัดซื้อยาร่วมลดลง 80.00 0.00
รพ. (M2) มีแพทย์ผู้เชียวชาญสาขาหลักตามเกณฑ์ (เงื่อนไข หากไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญอยู่ประจำ
ต้องมีแพทย์หมุนเวียน)
80.00 0.00
รพ.ระดับ A , S, M1 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่ง ที่มีการจัดตั้ง CKD clinic ในรพ. 100.00 0.00
รพศ. รพท. รพช. ผ่านการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ 70.00 0.00
รพสต./ศสม.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 45.00 0.00
ร้อยละ 50 ของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ (ไข้เลือดออก , หัด) 80.00 0.00
ร้อยละ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้านสุขภาพ 80.00 0.00
1 2 3 4 5

YouTube Blogger Twitter Facebook   แจ้งปัญหาการใช้งาน   Key Performance Indicator Management V 2.0 (Objective & Key Result)