เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา
 รายงาน เป้าหมาย  ผลงาน 
 จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจ   
 จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่มีความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   
อัตรา / ร้อยละ  100.00  0.00 
คะแนนที่ได้   
คะแนนถ่วงน้ำหนัก    0.0000 
รวม  100.00  0.00 
An angular gauge will load here!
สูตรการคำนวน : (0 / 0) * 100 = 0.00

YouTube Blogger Twitter Facebook   แจ้งปัญหาการใช้งาน   Key Performance Indicator Management V 2.0 (Objective & Key Result)