ร้อยละสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ได้แก่ยา Warfarin หรือ Statins หรือ Ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว
 รายงาน เป้าหมาย  ผลงาน 
 จำนวนสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมด  1,283   
 จำนวนสตรีตั้งครรภ์ (HN) ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ได้แก่ warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือยากลุ่ม ergots
ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve และได้รับยา warfarin 
 
อัตรา / ร้อยละ  0.00  0.23 
คะแนนที่ได้   
คะแนนถ่วงน้ำหนัก    4.0000 
รวม  0.00  0.23 
An angular gauge will load here!
สูตรการคำนวน : (3 / 1,283) * 100 = 0.23
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ ประชากร อายุ 30 - 59 ปี ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง 90.00 58.05
เด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2 80.00 59.37
ER ที่คุณภาพ 10.00 0.00
MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 80.00 0.00
SRRT ระดับอำเภอมีคุณภาพในการเฝ้าระวัง
สอบสวนและควบคุมโรคและกลุ่มอาการที่มีความสำคัญสูงระดับประเทศ
80.00 0.00
การพัฒนาระบบบริการ Service Plan ทุกสาขาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละสาขา 80.00 0.00
การส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขาหลักจาก รพช.แม่ข่าย (Node) Refer out ไป รพศ./รพท. ลดลง 80.00 0.00
การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง 50.00 -28.00
การเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI 20.00 10.53
การเสียชีวิตจากการจมน้ำของประชากร อายุ 0 - 15 ปี 8.00 0.00
การเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน 20.00 0.00
คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน 100.00 0.00
คนพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 80.00 0.00
คลินนิกวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับอำเภอ ร้อยละ 50 80.00 0.00
ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี 13.00 4.63
ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (ดื่มเหล้า สูบบุหรี่
บริโภคผักผลไม้น้อยออกกำลังกายไม่เพียงพอ ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัยเมาแล้วขับ)
80.00 0.00
ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กก/ม2) และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.) 20.00 42.40
ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้น 80.00 0.00
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน 20.00 0.00
จำนวนรายการยาเฉลี่ยต่อผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 3.00 2.49
1 2 3

YouTube Blogger Twitter Facebook   แจ้งปัญหาการใช้งาน   Key Performance Indicator Management V 2.0 (Objective & Key Result)