อัตรา การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง (Admission rate) สิทธิ UC
 รายงาน เป้าหมาย  ผลงาน 
 จํานวน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการ  8,246   
 จํานวน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด
ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการ 
 
อัตรา / ร้อยละ  1.00  0.00 
คะแนนที่ได้   
คะแนนถ่วงน้ำหนัก    5.0000 
รวม  1.00  0.00 
An angular gauge will load here!
สูตรการคำนวน : (0 / 8,246) * 100 = 0.00
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ ประชากร อายุ 30 - 59 ปี ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง 90.00 6.32
เด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2 80.00 61.64
ER ที่คุณภาพ 10.00 0.00
MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 80.00 0.00
SRRT ระดับอำเภอมีคุณภาพในการเฝ้าระวัง
สอบสวนและควบคุมโรคและกลุ่มอาการที่มีความสำคัญสูงระดับประเทศ
80.00 0.00
การพัฒนาระบบบริการ Service Plan ทุกสาขาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละสาขา 80.00 0.00
การส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขาหลักจาก รพช.แม่ข่าย (Node) Refer out ไป รพศ./รพท. ลดลง 80.00 0.00
การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง 50.00 -166.67
การเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI 20.00 0.00
การเสียชีวิตจากการจมน้ำของประชากร อายุ 0 - 15 ปี 8.00 0.00
การเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน 20.00 0.00
คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน 100.00 0.00
คนพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 80.00 0.00
คลินนิกวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับอำเภอ ร้อยละ 50 80.00 0.00
ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี 13.00 22.33
ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (ดื่มเหล้า สูบบุหรี่
บริโภคผักผลไม้น้อยออกกำลังกายไม่เพียงพอ ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัยเมาแล้วขับ)
80.00 0.00
ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กก/ม2) และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.) 20.00 46.45
ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้น 80.00 0.00
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน 20.00 0.00
จำนวนรายการยาเฉลี่ยต่อผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 3.00 3.45
1 2 3

YouTube Blogger Twitter Facebook   แจ้งปัญหาการใช้งาน   Key Performance Indicator Management V 2.0 (Objective & Key Result)